Domovní řád

čl. 1
Úvodní ustanovení

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů,bytů,nebytových prostorů a společných částí domu v domech bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem a stanovami družstva.

čl. 2
Základní pojmy

1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení /např.k podnikatelské činnosti,společenské, zájmové činnosti, garáže a ateliéry/. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory /části/ domu.
3. Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu,aby byly s bytem používány /např.sklepní box, spížní komora mimo byt apod./.
4. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání,zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkony, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům, dále se za společné části domu považují příslušenství domu /např. studny,oplocení/ a stavby vedlejší včetně jejich příslušenství.

čl. 3
Práva a povinnosti z nájmu bytu

1. Práva a povinnosti z nájmu bytu upravuje hlava sedmá občanského zákoníku.
2. Bytové družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv,spojených s užíváním bytu.
3. Bytové družstvo je oprávněno, po předchozím oznámení nájemci, vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu, výměny měřidel tepla,teplé nebo studené vody a plánovaných opravách. Zástupci samosprávy družstva jsou oprávněni okamžitě vstoupit do bytu pouze za účelem kontroly nebo odečtu měřidel tepla,teplé nebo studené vody. Ve vyjímečných případech /havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku/ bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo
nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol.
4. Nájemce je povinen řádně užívat byt,společné části domu a řádně užívat plnění,jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Dále je povinen po předchozím oznámení družstva umožnit přístup do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu /nebytového prostoru/ a provedení odečtu, kontroly případně výměny měřidel tepla, teplé a studené vody.
5. V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod.,doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti nájemce oznámit samosprávě místo pobytu nebo adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.
6. Nájemci bytů /nebytových prostor/ jsou povinni při výkonu svých práv dbát,aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu z dobrými mravy.

čl. 4
Držení domácích zvířat

1. Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata,která jsou v bytě držena /psi, kočky, morčata apod./. Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domů a byla dodržována čistota v domě.

čl. 5
Užívání společných částí /prostorů a zařízení/domu

1. Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak,aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě. Umisťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu,není ve společných prostorách dovoleno.
2. Nájemci jsou povinni zejména
- umožnit přístup k uzávěrům,hydrantům,měřičům,vstupům do
zařízení CO
- zabezpečit,aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé
či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně
- zabezpečit,aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření
hmyzu a hlodavců.

čl. 6
Prádelny,sušárny,mandlovny

Způsob užívání prádelen,sušáren,mandloven stanoví výbor domovní samosprávy. U prádelen a mandloven bez měření spotřeby vody a elektřiny je nájemce povinen bezodkladně po ukončení praní nebo mandlování uhradit paušální poplatky pověřené osobě v domě. U prádelen a mandloven s měřenou spotřebou vody a elektřiny je nájemce povinen ihned po ukončení praní nebo mandlování provést zápis spotřeby do evidenčního záznamníku prádelny nebo mandlovny a tento bezodkladně vrátit pověřené osobě v domě. Tyto podmínky
platí,není-li výborem samosprávy určeno jinak.

čl. 7
Vyvěšování a vykládání věcí

1. Nájemce bytu nesmí bez písemného souhlasu družstva umisťovat na vnější konstrukce např.balkonů,lodžií a oken,na fasádu,střechu a anténní stožár jakákoliv zařízení a předměty.
2. Květiny v oknech,na balkonech a podobně musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to,aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
3. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu družstva. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí a nebo ruší jeho vzhled.

čl. 8
Zajištění pořádku a čistoty v domě

1. Nájemce a osoby s ním společně bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu. Družstvo je povinno zajistit provádění úklidových prací ve všech společných částech domu na náklady nájemníků. V případě, že členská schůze domovní samosprávy rozhodne o tom,že úklid budou provádět sami nájemci bytů,jsou tito povinni podílet se na úklidu společných prostor v domě,zametání a mytí schodů a chodeb,udržování čistoty ve sklepě, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří a odklizení sněhu z chodníků přilehlých k domu v zimním období,a to podle zásad a v rozsahu stanovených výborem domovní samosprávy.
2. Vyklepávat koberce, rohožky apod. je možno pouze na místech k tomu určených.

čl. 9
Otevírání a zavírání domu

1. Nájemci jsou povinni zamykat dům v době od 22.00 do 6.00 hodin. V případě,že výbor domovní samosprávy rozhodne o tom, že dům bude uzavřen neustále,jsou všichni obyvatele domu toto rozhodnutí povinni respektovat. Družstvo je povinno zajistit,aby každý nájemce obdržel dva klíče od domovních dveří.
2. Klíče od společných prostorů a zařízení domu,včetně těch prostorů,kde je umístěn hlavní uzávěr plynu,vody apod.jsou podle rozhodnutí výboru domovní samosprávy uloženy na určeném místě tak,aby byl přístup k těmto uzávěrům v případě havárie.

čl. 10
Klid v domě

1. Nájemníci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak,aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem.
2. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. jsou nájemci povinni dodržovat noční klid.
3. Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor.

čl. 11
Závěrečná ustanovení

1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů včetně Stanov Stavebního bytového družstva Turnov.
2. Ustanovení domovního řádu se vztahují přiměřeně i na vlastníky bytů v domech.

Domovní řád byl schválen představenstvem bytového družstva dne 9. 5. 1995 a nabyl účinnosti dnem 1. 7. 1995.

 

 
    TOPlist

PAMICO CZECH, s.r.o.